Форум » Пользователи » thep hungphats
ПрофильTiêu Chuẩn JIS - Tiêu chuẩn mặt bích JIS là một bộ các thông số kỹ thuật của Nhật Bản, được tính toán và thử nghiệm để sản xuất mặt bích để đảm bảo các thông số kỹ thuật nhất định. Để giúp bạn tra cứu nhanh chóng và chính xác các thông số của mặt bích tiêu chuẩn JIS, chúng tôi cung cấp bảng thông số mặt bích tiêu chuẩn JIS chính xác nhất. Kiểm tra bài viết sau!Tiêu chuẩn JIS là gì?


Tieu chuan JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản

Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.
Phân loại Tiêu chuẩn JIS

 
   
      Ký hiệu
      Lĩnh vực (Tiếng Anh)
      (Tiếng Việt)
   
   
      A
      Civil Engineering and Architecture
      Kiến trúc và Kỹ thuật xây dựng
   
   
      B
      Mechanical Engineering
      Cơ khí
   
   
      C
      Electronic and Electrical Engineering
      Kỵ thuật Điện – điện tử
   
   
      D
      Automotive Engineering
      Kỹ thuật ô tô
   
   
      E
      Railway Engineering
      Kỹ thuật đường sắt
   
   
      F
      Shipbuilding
      Đóng tàu
   
   
      G
      Ferrous Materials and Metallurgy
      Vật liệu sắt và luyện kim
   
   
      H
      Nonferrous materials and metallurgy
      Vật liệu màu và luyện kim
   
   
      K
      Chemical Engineering
      Kỹ thuật hóa học
   
   
      L
      Textile Engineering
      Kỹ thuật dệt may
   
   
      M
      Mining
      Khai thác mỏ
   
   
      P
      Pulp and Paper
      Bột giấy và giấy
   
   
      Q
      Management System
      Hệ thống quản lý
   
   
      R
      Ceramics
      Gốm sứ
   
   
      S
      Domestic Wares
      Sản phẩm nội địa
   
   
      T
      Medical Equipment and Safety Appliances
      Thiết bị y tế và thiết  bị an toàn
   
   
      W
      Aircraft and Aviation
      Máy bay và hàng không
   
   
      X
      Information Processing
      Xử lý thông tin
   
   
      Z
      Miscellaneous
      Các lĩnh vực khác
   
 

Tham khảo thêm thông số kỹ thuật mặt bích inox theo tiêu chuẩn JIS
Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K
 
   
     

STT
     

Size
     

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K
     

Trọng lượng
   
   
     

Inch
     

mm
     

ĐKN
     

Tâm lỗ
     

Lỗ thoát
     

Độ dày
     

Số lỗ
     

ĐK lỗ bulông
     

Kg/cái
   
   
     

1
     

3\8
     

10
     

75
     

55
     

18.0
     

9
     

4
     

12
     

0.3
   
   
     

2
     

1\2
     

15
     

80
     

60
     

22.5
     

9
     

4
     

12
     

0.3
   
   
     

3
     

3\4
     

20
     

85
     

65
     

28.0
     

10
     

4
     

12
     

0.4
   
   
     

4
     

1
     

25
     

95
     

75
     

34.5
     

10
     

4
     

12
     

0.5
   
   
     

5
     

11\4
     

32
     

115
     

90
     

43.5
     

12
     

4
     

15
     

0.8
   
   
     

6
     

11\2
     

40
     

120
     

95
     

50.0
     

12
     

4
     

15
     

0.9
   
   
     

7
     

2
     

50
     

130
     

105
     

61.5
     

14
     

4
     

15
     

1.1
   
   
     

8
     

21\2
     

65
     

155
     

130
     

77.5
     

14
     

4
     

15
     

1.5
   
   
     

9
     

3
     

80
     

180
     

145
     

90.0
     

14
     

4
     

19
     

2.0
   
   
     

10
     

4
     

114
     

200
     

165
     

116.0
     

16
     

8
     

19
     

2.4
   
   
     

11
     

5
     

125
     

235
     

200
     

142.0
     

16
     

8
     

19
     

3.3
   
   
     

12
     

6
     

150
     

265
     

230
     

167.0
     

18
     

8
     

19
     

4.4
   
   
     

13
     

8
     

200
     

320
     

280
     

218.0
     

20
     

8
     

23
     

5.5
   
   
     

14
     

10
     

250
     

385
     

345
     

270.0
     

22
     

12
     

23
     

6.4
   
   
     

15
     

12
     

300
     

430
     

390
     

320.0
     

22
     

12
     

23
     

9.5
   
   
     

16
     

14
     

350
     

480
     

435
     

358.0
     

24
     

12
     

25
     

10.3
   
   
     

17
     

16
     

400
     

540
     

495
     

109.0
     

24
     

16
     

25
     

16.9
   
   
     

18
     

18
     

450
     

605
     

555
     

459.0
     

24
     

16
     

25
     

21.6
   
 

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K
 
   
     

Size
     

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K
     

Trọng lượng
       
   
   
     

Inch
     

mm
     

ĐKN
     

Tâm lỗ
     

Lỗ thoát
     

Độ dày
     

Số lỗ
     

ĐK lỗ bulông
     

Kg/cái
       
   
   
     

1
     

3\8
     

10
     

90
     

65
     

18
     

12
     

4
     

15
     

0.5
   
   
     

2
     

1\2
     

15
     

95
     

70
     

22.5
     

12
     

4
     

15
     

0.6
   
   
     

3
     

3\4
     

20
     

100
     

75
     

28
     

14
     

4
     

15
     

0.7
   
   
     

4
     

1
     

25
     

125
     

90
     

34.5
     

14
     

4
     

19
     

1.1
   
   
     

5
     

11\4
     

32
     

135
     

100
     

43.5
     

16
     

4
     

19
     

1.5
   
   
     

6
     

11\2
     

40
     

140
     

105
     

50
     

16
     

4
     

19
     

1.6
   
   
     

7
     

2
     

50
     

155
     

120
     

61.5
     

16
     

4
     

19
     

1.9
   
   
     

8
     

21\2
     

65
     

175
     

140
     

77.5
     

18
     

4
     

19
     

2.6
   
   
     

9
     

3
     

80
     

185
     

150
     

90
     

18
     

8
     

19
     

2.6
   
   
     

10
     

4
     

100
     

210
     

175
     

116
     

18
     

8
     

19
     

3.1
   
   
     

11
     

5
     

125
     

250
     

210
     

142
     

20
     

8
     

23
     

4.8
   
   
     

12
     

6
     

150
     

280
     

240
     

167
     

22
     

8
     

23
     

6.3
   
   
     

13
     

8
     

200
     

330
     

290
     

218
     

22
     

12
     

23
     

7.5
   
   
     

14
     

10
     

250
     

400
     

355
     

270
     

24
     

12
     

25
     

11.8
   
   
     

15
     

12
     

300
     

445
     

400
     

320
     

24
     

16
     

25
     

13.6
   
   
     

16
     

14
     

350
     

490
     

445
     

358
     

26
     

16
     

25
     

16.4
   
   
     

17
     

16
     

400
     

560
     

510
     

409
     

28
     

16
     

27
     

23.1
   
   
     

18
     

18
     

450
     

620
     

565
     

459
     

30
     

20
     

27
     

29.5
   
   
     

19
     

20
     

500
     

675
     

620
     

510
     

30
     

20
     

27
     

33.5
   
 

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K
 
   
     

STT
     

Size
     

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K
     

Trọng lượng
   
   
     

Inch
     

mm
     

ĐKN
     

Tâm lỗ
     

Lỗ thoát
     

Độ dày
     

Số lỗ
     

ĐK lỗ bulông
     

Kg/cái
   
   
     

1
     

3\8
     

10
     

90
      65
      18
      12
      4
      15
      0.5
   
   
     

2
     

1\2
     

15
     

95
      70
      22.5
      12
      4
      15
      0.6
   
   
     

3
     

3\4
     

20
     

100
      75
      28
      14
      4
      15
      0.7
   
   
     

4
     

1
     

25
     

125
      90
      34.5
      14
      4
      19
      1.1
   
   
     

5
     

11\4
     

32
     

135
      100
      43.5
      16
      4
      19
      1.5
   
   
     

6
     

11\2
     

40
     

140
      105
      50
      16
      4
      19
      1.6
   
   
     

7
     

2
     

50
     

155
      120
      61.5
      16
      8
      19
      1.8
   
   
     

8
     

21\2
     

65
     

175
      140
      77.5
      18
      8
      19
      2.5
   
   
     

9
     

3
     

80
      200
      160
      90
      20
      8
      22
      3.5
   
   
     

10
     

4
     

100
      225
      185
      116
      22
      8
      22
      4.5
   
   
     

11
     

5
     

125
      270
      225
      142
      22
      8
      25
      6.5
   
   
     

12
     

6
     

150
      305
      260
      167
      24
      12
      25
      8.7
   
   
     

13
     

8
     

200
      350
      305
      218
      26
      12
      25
      10.9
   
   
     

14
     

10
     

250
      430
      380
      270
      28
      12
      29
      18.0
   
   
     

15
     

12
     

300
      480
      430
      320
      30
      16
      29
      21.5
   
   
     

16
     

14
     

350
      540
      480
      358
      34
      16
      32
      30.8
   
   
     

17
     

16
     

400
      605
      540
      409
      38
      16
      35
      42.8
   
   
     

18
     

18
     

450
      675
      605
      459
      40
      20
      35
      55.1
   
   
     

19
     

20
     

500
      730
      660
      510
      42
      20
      35
      65.1
   
   
      20
      22
      550
      795
      720
      561
      42
      20
      38
      77.9
   
 

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K
 
   
     

STT
     

Size
     

Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K
     

Trọng lượng
   
   
     

Inch
     

mm
     

ĐKN
     

Tâm lỗ
     

Lỗ thoát
     

Độ dày
     

Số lỗ
     

ĐK lỗ bulông
     

Kg/cái
   
   
     

1
     

3\8
     

10
     

90
      65
      18
      14
      4
      15
      0.6
   
   
     

2
     

1\2
     

15
     

95
      70
      22.5
      14
      4
      15
      0.7
   
   
     

3
     

3\4
     

20
     

100
      75
      28
      16
      4
      15
      0.8
   
   
     

4
     

1
     

25
     

125
      90
      34.5
      16
      4
      19
      1.3
   
   
     

5
     

11\4
     

32
     

135
      100
      43.5
      18
      4
      19
      1.6
   
   
     

6
     

11\2
     

40
     

140
      105
      50
      18
      4
      19
      1.7
   
   
     

7
     

2
     

50
     

155
      120
      61.5
      18
      8
      19
      1.9
   
   
     

8
     

21\2
     

65
     

175
      140
      77.5
      20
      8
      19
      2.6
   
   
     

9
     

3
     

80
      200
      160
      90
      22
      8
      23
      3.8
   
   
     

10
     

4
     

100
      225
      185
      116
      24
      8
      23
      4.9
   
   
     

11
     

5
     

125
      270
      225
      142
      26
      8
      25
      7.8
   
   
     

12
     

6
     

150
      305
      260
      167
      28
      12
      25
      10.1
   
   
     

13
     

8
     

200
      350
      305
      218
      30
      12
      25
      12.6
   
   
     

14
     

10
     

250
      430
      380
      270
      34
      12
      27
      21.9
   
   
     

15
     

12
     

300
      480
      430
      320
      36
      16
      27
      25.8
   
   
     

16
     

14
     

350
      540
      480
      358
      40
      16
      33
      36.2
   
   
     

17
     

16
     

400
      605
      540
      409
      46
      16
      33
      51.7
   
   
     

18
     

18
     

450
      675
      605
      459
      48
      20
      33
      66.1
   
   
     

19
     

20
     

500
      730
      660
      510
      50
      20
      33
      77.4
   
 

Mặt bích JIS theo tiêu chuẩn là như thé nào?
 
   
     

công ty thép Hùng Phát cung cấp mặt bích tiêu chuẩn JIS là mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, mặt bích theo tiêu chuẩn này đều tuân thủ các thông số kỹ thuật được phép.
     

Chúng được sản xuất theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn để đảm bảo các thông số kỹ thuật như áp suất, nhiệt độ trong hệ thống đã được kiểm tra và thử nghiệm.
     

Mặt bích tiêu chuẩn JIS được sản xuất theo các thông số tiêu chuẩn: JIS 2K, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, JIS 63K.
     

Ngoài ra mặt bích được sản xuất theo tiêu chuẩn: BS, ANSI, DIN, ASME ...
     

Tất cả các loại tiêu chuẩn được công nhận và áp dụng trên toàn thế giới.
     

Các mat bich tieu chuan JIS giống nhau sẽ kết nối với nhau do khoảng cách lỗ bu lông giống nhau. Nếu bạn không biết mặt bích của bạn là tiêu chuẩn nào, bạn có thể tra cứu bảng dữ liệu bên dưới để xem chúng có phải là mặt bích JIS không. Hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trả lời!
     

Tham khảo các tiêu chuẩn khác:
           

Công ty Hùng Phát chuyên sản xuất , chế tạo, gia công và xuất nhập khẩu ống thép, ống inox, mặt bích, van, co, tê, côn, cút, thập, bu, phụ kiện đường ống... Phục vụ cho ngành hơi nước, dầu, khí....Với giá cả cạnh tranh, giao hàng đến tận công trình trên cả nước.
     
       CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
     
     
       

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
         Hotline: 0938 437 123 - (028) 2253 5494
         Email: duyen@hungphatsteel.com
         MST: 0314857483
         MXH: Facebook
     
   
 Các sản phẩm của công ty thép Hùng Phát


 
 
    https://bit.ly/2E7afR6
 
 
    https://bit.ly/2R4c8AX
 
 
    https://bit.ly/2ZjrTIK
 
 
    https://bit.ly/2FfbuOA
 
 
    https://bit.ly/35hvgE8
 
 
    https://bit.ly/2F9wkPt
 
 
    https://bit.ly/2ZiaKPF
 
 
    https://bit.ly/3jQ0eHg
 
 
    https://bit.ly/33coqge
 
 
    https://bit.ly/3lWvnuJ
 
 
    https://bit.ly/3bJNmQk
 
 
    https://bit.ly/2R6FBdu
 
 
    https://bit.ly/2ZdSp6f
 
 
    https://bit.ly/35cIWjH
 
 
    https://bit.ly/2GAsfUR
 
 
    https://bit.ly/2DF1TjD
 
 
    https://bit.ly/32dSitH
 
 
   

https://bit.ly/331oNtW
     https://bit.ly/3ha2nMo
     https://bit.ly/3h7MfuB
     https://bit.ly/3296oMM
     https://bit.ly/2R8MU4A
     https://bit.ly/3bCZouN
     https://bit.ly/35kJIeC
     https://bit.ly/32aIPD3
     https://bit.ly/2R9kKGs
     https://bit.ly/3k3DGDb
https://bit.ly/331oNtW
 Link khác:
 https://bit.ly/2GNU8cb
 https://bit.ly/2FpHvnq
 https://bit.ly/32rssCn
 https://bit.ly/2ZBVkpH
 https://bit.ly/2Zzx6MZ
 https://bit.ly/35wNCkm
 https://bit.ly/2FqoLnQ
 https://bit.ly/33tWo09
 https://bit.ly/3itYenM
 https://bit.ly/2DWigZ6
 https://bit.ly/32tdf3L
 https://bit.ly/33qUYTV
 https://bit.ly/3kdjCy1
 https://bit.ly/35LfLEL
 https://bit.ly/3bZonIH
 https://bit.ly/2FpI5S8
 https://bit.ly/2Zz2MBP
 https://bit.ly/33ubItq
 https://bit.ly/3bSsczw
 https://bit.ly/35zIjR9
 https://bit.ly/32rxjDH
 https://bit.ly/3hsAjUz
 https://bit.ly/3kelWF3
 https://bit.ly/3itk0rU


Link mạng xã hội:


https://www.linkedin.com/in/thep-hungphat-01706915b/detail/recent-activity/
 https://medium.com/me/stories/public
 https://twitter.com/satthepxaydungs
 https://kinja.com/satthepxaydung?_ga=2.213798685.842414792.1598323685-1827794222.1597219124
 https://www.tumblr.com/blog/view/thephungphats
 https://gitlab.com/-/snippets/2007587
 https://www.behance.net/khanhdong292f4
 https://500px.com/p/thephungphats?
 https://www.flickr.com/photos/189760281@N05/
 https://dribbble.com/hungphats
 http://myfolio.com/art/xw6axb5omq
 https://www.deviantart.com/thephungphatvn
 https://fr.quora.com/profile/Le-Su-5
 https://myspace.com/manage/music
 https://www.deviantart.com/thephungphatvn
 https://www.pinterest.com/SaiGonCMC/th%C3%A9p-h%C3%B9ng-ph%C3%A1t/
 https://www.ultimate-guitar.com/u/thephungphats
 https://degreed.com/satthepxaydung/index/1#/skills
 https://guides.co/g/cung-c-p-b-ng-bao-gia-thep-hinh-uivh-m-i-nh-t-nam-2020/185525


 
 
    https://www.reddit.com/r/steel/comments/ig55w2/gi%C3%A1_th%C3%A9p_h%C3%ACnh_uiv­­h/?
 
 
    https://soundcloud.com/le-dong-473286962/gia-cong-sat-thep-tai-cong-ty-thep-hung-phat
 
 
    https://vi.gravatar.com/thephungphats
 
 
    https://about.me/hungphatvn
 
 
   

 
 
    https://www.codementor.io/u/dashboard/posts?type=unpublished
 
 
    https://knowyourmeme.com/photos/1887355-jet-fuel-cant-melt-steel-beams/thanks
 
 
    http://www.folkd.com/user/thephungphatvn
 
 
    https://www.goodreads.com/comment/list/115184227-thep-hungphat?ref=nav_profile_comment
 
 
    https://www.duno.com/user/hungphat
 
 
    https://n4g.com/news/2367724/b-ng-bao-gia-thep-h-nh-u-i-v-h-m-i-nh-t-n-m-2020
 
 
    https://issuu.com/thephungphat/docs/gi__th_p_h_nh_uivh.docx
 
 
    https://www.blurb.com/my/account/profile
 
 
    https://www.fanfiction.net/account/profile.php
 
 
    https://foursquare.com/user/480285706
 
 
    https://disqus.com/by/hungphatthep/discussions/
 
 
    https://www.colourlovers.com/lover/th%C3%A9phungphat
 
 
    https://www.crunchyroll.com/user/thephungphats
 
 
    https://www.gaiaonline.com/profiles/thephungphats/45172212/
 
 
    https://thephungphat.gamerlaunch.com/
 
 
    https://www.patreon.com/user?u=41213135
 
 
    https://player.me/thephungphats/about
 
 
    https://www.ranker.com/list/thep-hinh-uivh-moi-nhat-nam-2020/thephungphats
 
 
    https://www.plurk.com/thephungphats
 
 
    http://qooh.me/thephungphats
 
 
    https://www.discogs.com/fr/release/edit/15817204
 
 
    https://www.hulkshare.com/thephungphats
 
 
    https://www.spreaker.com/show/cung-cap-bang-gia-thep-hinh-uivh
 
 
    https://anchor.fm/dashboard/episode/eikpgf
 
 
    https://www.codecademy.com/profiles/hungphatThep1450058161
 
 
    https://www.f6s.com/thephungphat
 


 
 
    https://thephungphat.vn/cap-nhat-moi-nhat-bang-gia-thep-hinh-i-h-nam-2020/
 
 
    https://thephungphat.vn/khop-noi-mem-gia-re/
 
 
    https://thephungphat.vn/dong-ho-luu-luong-dien-tu-dong-ho-luu-luong-dang-co/
 
 
    https://addurltogoogle.com/thep-hinh-i-h-gia-re/
 
 
    https://addurltogoogle.com/cung-cap-dong-ho-luu-luong-cho-cac-ho-gia-dinh/
 
 
    https://addurltogoogle.com/khop-noi-mem-gia-re/
 
 
    https://paydaydnt.com/tieu-chuan-mac-thep-hinh-i-h/
 
 
    https://paydaydnt.com/khop-noi-mem-inox/
 
 
    https://paydaydnt.com/dong-ho-luu-luong-nuoc-chat-long/
 
 
    https://discountloviagra.com/cap-nhat-bang-gia-thep-hinh-i-h-nam-2020/
 
 
    https://discountloviagra.com/dong-ho-luu-luong-dang-dien-dang-co/
 
 
    https://discountloviagra.com/khop-noi-mem-cac-loai/
 
 
    https://fgocialisgfeb.com/thep-hinh-i-h-gia-tot/
 
 
    https://fgocialisgfeb.com/khop-noi-mem-hang-nhap-khau-gia-tot/
 
 
    https://fgocialisgfeb.com/dong-ho-luu-luong-gia-tot-tai-tphcm/
 
 
    http://monetizators.ru/gia-thep-hinh-i-h-nam-2020.html
 
 
    http://monetizators.ru/phan-loai-dong-ho-luu-luong-nuoc.html
 
 
    http://monetizators.ru/cung-cap-khop-noi-mem-nhap-khau-uy-tin.html
 
 
    https://labkhand4u.com/phan-phoi-thep-hinh-u-i-nam-2020/
 
 
    https://labkhand4u.com/dong-ho-luu-luong-dien-tu/
 
 
    https://labkhand4u.com/cung-cap-khop-noi-mem-gia-canh-tranh-tren-thi-truong/
 
 
    https://qotube.com/cung-cap-thep-hinh-i-h-gia-re-cho-cac-cong-trinh/
 
 
    https://qotube.com/phan-loai-dong-ho-luu-luong-uy-tin-tai-tphcm/
 
 
    https://qotube.com/khop-noi-mem-inox-mat-bich/
 
 
    https://fashion-gaul.com/thong-tin-doanh-nghiep/sat-thep/bang-gia-thep-hinh-i-h-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://fashion-gaul.com/phu-kien/dong-ho-do-luu-luong-nuoc-dang-co/
 
 
    https://fashion-gaul.com/phu-kien/khop-noi-mem-inox-van-mat-bich/
 
 
    https://altalista.net/thong-tin-doanh-nghiep/sat-thep/phan-phoi-thep-hinh-i-h-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://altalista.net/phu-kien/dong-ho-luu-luong-do-luong-chat-long/
 
 
    https://altalista.net/phu-kien/don-vi-phan-phoi-khop-noi-mem-uy-tin/
 
 
    https://joplay.net/cap-nhat-bang-gia-thep-hinh-i-h-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://joplay.net/dong-ho-do-luu-luong-nuoc-thep-hung-phat/
 
 
    https://joplay.net/khop-noi-mem-gia-canh-tranh-tren-thi-truong/
 
 
    https://zylog.co.in/ung-dung-cua-thep-hinh-i-h-trong-cuoc-song/
 
 
    https://zylog.co.in/nguyen-ly-hoat-dong-cua-dong-ho-luu-luong/
 
 
    https://zylog.co.in/gia-khop-noi-mem-tai-thep-hung-phat/
 
 
    https://www.flickr.com/photos/189760281@N05/?
 
 
    https://degreed.com/satthepxaydung/index/1#/skills
 
 
    http://www.folkd.com/user/thephungphatvn
 
 
    https://www.goodreads.com/user/show/115184227-thep-hungphat
 
 
    https://www.duno.com/blogs/Don-vi-cung-cap-thep-hinh-I-H-gia-re
 
 
    https://www.duno.com/blogs/Dong-ho-luu-luong-gia-re-tai-tphcm
 
 
    https://www.duno.com/blogs/Gia-khop-noi-mem-moi-nhat-nam-2020
 
 
    https://www.yesnet.it/contatti.html
 
 
    http://www.t-net.ne.jp/cgi-bin/tools/minibbs.cgi?&user=moto&log=bbs#list
 
 
    https://thephungphats.blogspot.com/2020/09/cung-cap-khop-noi-mem-inox-mat-bich-gia.html
 
 
    https://thephungphats.blogspot.com/2020/09/cung-cap-dong-ho-do-luu-luong-cho-cac.html
 
 
    https://thephungphats.blogspot.com/2020/09/chuyen-cung-cap-thep-hinh-i-h-moi-nhat.html
 
 
    https://satthepxaydung.kinja.com/cap-nhat-bang-gia-thep-hinh-i-h-1844980979?rev=1599557425867
 
 
    https://satthepxaydung.kinja.com/dong-ho-do-luu-luong-nuoc-uy-tin-1844980982?rev=1599557510049
 
 
    https://satthepxaydung.kinja.com/cung-cap-khop-noi-mem-gia-canh-tranh-1844980987?rev=1599557585636
 


 
 
    https://thephungphat.vn/thiet-bi-bao-chay-tu-dong-thong-minh/
 
 
    https://thephungphat.vn/luoi-thep-han-ma-kem/
 
 
    https://thephungphat.vn/cap-nhat-gia-thep-hinh-u-i-v-h-nam-2020/
 
 
    https://embedone.com/gia-thep-hinh-u-i-v-h-nam-2020/
 
 
    https://embedone.com/don-vi-cung-cap-luoi-thep-han-ma-kem-gia-re-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/
 
 
    https://embedone.com/thiet-bi-bao-chay-thong-minh/
 
 
    https://cobbcomm.com/cap-nhat-gia-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    https://cobbcomm.com/cung-cap-luoi-thep-han-ma-kem/
 
 
    https://cobbcomm.com/cung-cap-thiet-bi-bao-chay-tu-dong/
 
 
    https://pfmpyemen.org/bang-gia-thep-hinh-u-i-v-h-cap-nhat-moi-nhat-cua-thep-hung-phat/
 
 
    https://pfmpyemen.org/luoi-thep-han-ma-kem-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://pfmpyemen.org/thiet-bi-bao-chay-thong-minh-cho-ngoi-nha/
 
 
    https://satradioweb.com/bang-gia-thep-hinh-u-i-v-h-cap-nhat-hang-ngay/
 
 
    https://satradioweb.com/nha-cung-cap-luoi-thep-han-ma-kem/
 
 
    https://satradioweb.com/nguyen-ly-hoat-dong-cua-thiet-bi-bao-chay/
 
 
    https://traleecircusfestival.com/phan-phoi-luoi-thep-uy-tin-chat-tren-thi-truong/
 
 
    https://traleecircusfestival.com/thep-hinh-u-i-v-h-la-gi/
 
 
    https://traleecircusfestival.com/thiet-bi-bao-chay-thong-minh-cho-cac-toa-nha/
 
 
    https://wolfexpeditions.org/cap-nhat-bang-bao-gia-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    https://wolfexpeditions.org/phan-phoi-luoi-thep-han-ma-kem/
 
 
    https://wolfexpeditions.org/cung-cap-cac-thiet-bi-bao-chay-moi-nhat/
 
 
    https://jugglingisasnap.org/dac-diem-va-ung-dung-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    https://jugglingisasnap.org/quy-cach-thong-so-luoi-thep-han/
 
 
    https://jugglingisasnap.org/thiet-bi-bao-chay-qua-dien-thoai/
 
 
    https://dominiqueimmora.com/luoi-thep-han-ma-kem-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://dominiqueimmora.com/thep-hinh-u-i-v-h-cap-nhat-moi-nhat/
 
 
    https://dominiqueimmora.com/thiet-bi-bao-chay-thong-minh-uy-tin/
 
 
    https://easyassembly.net/thep-hinh-u-i-v-h-cho-cac-cong-trinh/
 
 
    https://easyassembly.net/quy-cach-luoi-thep-han-ma-kem-gia-re/
 
 
    https://easyassembly.net/lap-dat-thiet-bi-bao-chay-thong-minh/
 
 
    https://newenglandbiodiesel.net/phan-phoi-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    https://newenglandbiodiesel.net/tieu-chuan-mac-luoi-thep-han-ma-kem/
 
 
    https://newenglandbiodiesel.net/thiet-bi-bao-chay-thong-minh-qua-dien-thoai/
 
 
    https://hotelsuitesdelparque.com.mx/thong-tin-doanh-nghiep/sat-thep/cung-cap-bang-bao-gia-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    https://hotelsuitesdelparque.com.mx/thong-tin-doanh-nghiep/sat-thep/luoi-thep-han-ma-kem-gia-re-thep-hung-phat/
 
 
    https://hotelsuitesdelparque.com.mx/pccc/phan-phoi-thiet-bi-bao-chay-uy-tin-tai-tphcm/
 
 
    https://10tren10.com/cung-cap-thep-hinh-gia-canh-tranh-cho-cac-cong-trinh/
 
 
    https://10tren10.com/cung-cap-luoi-thep-han-ma-kem-gia-re/
 
 
    https://10tren10.com/cung-cap-thiet-bi-bao-chay-cho-ngoi-nha-cua-ban/
 
 
    http://newwind.us/bang-gia-moi-nhat-thep-hinh-u-i-v-h/
 
 
    http://newwind.us/luoi-thep-ma-kem-chat-luong/
 
 
    http://newwind.us/thiet-bi-bao-chay-thong-minh/
 
 
    https://medium.com/me/stories/public
 
 
    https://www.reddit.com/r/steelers/comments/io3el1/gi%C3%A1_th%C3%A9p_h%C3%ACnh_­­u_i_v_h_m%E1%BB%9Bi_nh%E1%BA%A5t_2020/?
 
 
    https://www.reddit.com/r/Steel_Division/comments/io3g9e/don_vi_cung_cap_luoi_th­­ep_han_ma_kem/?
 
 
    https://www.reddit.com/r/FireAlarm/comments/io3hg2/thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_b%C­­3%A1o_ch%C3%A1y_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng_th%C3%B4ng_minh­­/?
 
 
    https://thephungphats.blogspot.com/
 
 
    https://thephungphats.weebly.com/
 
 
    https://gitlab.com/users/hcmcfptq1/snippets
 
 
    https://guides.co/g/chuyen-cung-cap-thep-hinh-u-i-v-h-nam-2020/186290
 
 
    https://guides.co/g/thi-t-b--bao-chay-uy-tin-nam-2020/186292
 
 
    https://guides.co/g/thep-luoi-han-ma-kem/186297
 
 
    https://about.me/hungphatvn/edit/appearance
 
 
    https://www.linkedin.com/pulse/chuyen-cung-cap-gia-thep-hinh-u-i-v-h-thep-hungphat/?published=t
 
 
    https://www.linkedin.com/pulse/luoi-thep-han-ma-kem-moi-nhat-nam-2020-thep-hungphat/?published=t
 
 
    https://www.linkedin.com/pulse/%C4%91on-vi-phan-phoi-thiet-bi-bao-chay-thep-hungphat/?published=t
 


 
 
    https://linuxline.org/cung-cap-dong-ho-luu-luong-gia-re/
 
 
    https://linuxline.org/gia-thep-hinh-i-h-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://woo14.net/nguyen-ly-hoat-dong-cua-dong-ho-luu-luong/
 
 
    https://woo14.net/thong-so-ky-thuat-thep-hinh-i-thep-hinh-h/
 
 
    https://rayzahna.com/cac-thong-so-ky-thuat-dong-ho-luu-luong/
 
 
    https://rayzahna.com/cac-thong-so-ky-thuat-thep-hinh-i-h/
 
 
    https://b-lux.org/dong-ho-luu-luong-nuoc-la-gi/
 
 
    https://b-lux.org/phan-phoi-thep-hinh-i-thep-hinh-h/
 
 
    https://kcomputersolution.com/cung-cap-dong-ho-luu-luong-cho-cac-ho-gia-dinh/
 
 
    https://kcomputersolution.com/phan-phoi-thep-hinh-i-h-gia-re-cho-cac-cong-trinh/
 
 
    https://unlawreports.com/nha-phan-phoi-dong-ho-luu-luong-gia-canh-tranh/
 
 
    https://unlawreports.com/cung-cap-thong-so-va-bang-gia-thep-hinh-i-h/
 
 
    https://izquierdacristiana.net/phan-phoi-dong-ho-luu-luong-nhap-khau-gia-tot/
 
 
    https://izquierdacristiana.net/cap-nhat-bang-gia-thep-hinh-i-thep-hinh-h/
 
 
    https://pastoralpopular.cl/cung-cap-dong-ho-luu-luong-do-luong-chat-long/
 
 
    https://pastoralpopular.cl/quy-cach-thong-so-ky-thuat-thep-hinh-i-h/
 
 
    https://pfmpyemen.org/gia-dong-ho-luu-luong-tot-nhat-tren-thi-truong/
 
 
    https://pfmpyemen.org/cung-cap-bang-gia-thep-hinh-i-h-nam-2020/
 
 
    https://satradioweb.com/phan-phoi-dong-ho-luu-luong-nhap-khau-uy-tin/
 
 
    https://satradioweb.com/bang-gia-thep-hinh-i-thep-hinh-h-cap-nhat-moi-nhat-nam-2020/
 
 
    https://traleecircusfestival.com/thong-so-ky-thuat-nguyen-ly-hoat-dong-dong-ho-luu-luong/
 
 
    https://traleecircusfestival.com/bang-tra-quy-cach-va-khoi-luong-thep-hinh-i-h/
 
 
    https://wolfexpeditions.org/phan-loai-dong-ho-luu-luong-tren-thi-truong/
 
 
    https://wolfexpeditions.org/cung-cap-bang-gia-san-pham-thep-hinh-i-h/

Для просмотра этой страницы вы должны быть авторизованы.

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: